Információ, aktuális hírek

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az órarend szerinti TANTERMI OKTATÁS ÚJRA INDUL, 2021. május 10-től a felső tagozatos tanulók számára is. Ezzel együtt az intézményben a járványügyi szabályok változatlanok: belépéskor lázmérés, kézfertőtlenítés, maszk használata a közösségi terekben kötelező. Szülőknek továbbra sem lehet belépni az intézménybe, csak előre egyeztetett időpontban!

Jó egészséget kíván mindannyiuknak: Az iskola vezetősége

________________________________________________________________

Tisztelt Szülők!

A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. tv 35.§-a alapján az állami iskolákban a kötelező etika óra helyett a szülők választhatják gyermeküknek az országgyűlés által elismert egyházak és azok belső egyházi jogi személye által folytatott hit-és erkölcstan oktatást.

Önök, mint szülők nyilatkozhatnak arról, hogy a 2021/2022-es tanévben a kötelező tanórai foglalkozásként gyermekük számára az etika oktatást, vagy valamelyik, az országgyűlés által elismert egyházak és azok belső egyházi jogi személye által folytatott  hit-és erkölcstan oktatást választanak.

Amennyiben a jövő tanévet illetően módosítani szeretné a nyilatkozatot,  az alábbi letölthető nyomtatvánnyal teheti meg, és ezt legkésőbb  2021. május 20-ig küldje vissza az iskola e-mail címére(titkarsag@thurysuli.hu)

________________________________________________________________

Tájékoztatás Iskola beiratkozásról!

Tisztelt Szülők! Kedves érdeklődők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az általános iskolában személyesen történő beiratkozás időpontja:

2020.április 15-16.

Bejelentkezés előre egyeztetett időpontban lehetséges!

Személyesen 2021. április 15-én 8:00-17:00 óráig vagy 2021.április 16-án 8:00-17:00 óráig lehetséges!

________________________________________________________________

Tisztelt Szülők!

Szeretnénk egy kis segítséget adni, hogy a gyermekeknek járó támogatásokat hol lehet igényelni és milyen feltételeknek kell megfelelni a támogatások igényléséhez.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítása iránti kérelem (települési önkormányzat jegyzője)

http://kormanyablak.hu/hu/feladatkorok/100/JEGYZ30000

A hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzet megállapítása (1997. évi XXXI. törvény [ Gyvt. ]) (települési önkormányzat jegyzője)

67/A. § *  (1) Hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll:

a) a szülő vagy a családba fogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, ha a gyermeket együtt nevelő mindkét szülőről, a gyermeket egyedül nevelő szülőről vagy a családba fogadó gyámról – önkéntes nyilatkozata alapján – megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik,

b) a szülő vagy a családba fogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a gyermeket nevelő szülők bármelyikéről vagy a családba fogadó gyámról megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor az Szt. 33. §-a szerinti aktív korúak ellátására jogosult vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy,

c) *  a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha megállapítható, hogy a gyermek a településre vonatkozó integrált településfejlesztési stratégiában szegregátumnak nyilvánított lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéséhez szükséges feltételek.

(2) Halmozottan hátrányos helyzetű

a) az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az (1) bekezdés a)-c) pontjaiban meghatározott körülmények közül legalább kettő fennáll,

b) a nevelésbe vett gyermek,

c) az utógondozói ellátásban részesülő és tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt.

(3) A gyámhatóság a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság elbírálásával egyidejűleg kérelemrekülön döntésben, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsággal egyező időtartamramegállapítja a gyermek, nagykorúvá vált gyermek hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetének fennállását.

(4) A hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapítása a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítását követően is kérelmezhető. Ebben az esetben az (1) bekezdésben meghatározott feltételek fennállását a kérelem benyújtásának időpontjára vonatkozólag kell vizsgálni, valamint a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet a kérelem benyújtásának napjától a fennálló rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény időtartamára állapítható meg.

_________________________________________________________________

Beiratkozás!

TISZTELT SZÜLŐ/ TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ!

Tájékoztatom, hogy a kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a 2021/2022. tanítási évre történő általános iskolai beiratkozás során nemcsak személyes, hanem online úton is lehetőség van beíratni a tanköteles korba lépő gyermekét.

Az általános iskola első évfolyamára történő jelentkezésének elektronikus, online formájára

2021. április 10-től nyílik meg az informatikai lehetőség az Ön részére a KRÉTA rendszer felületén keresztül

https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap.

Az e-Ügyintézés „Beiratkozás Általános Iskolába (BÁI)” felület 2021. április 16-án éjfélig van nyitva.

Amennyiben módosítani kíván a már elektronikusan beküldött adatokon, akkor ezt úgy teheti meg, hogy jelzi (telefonon, e-mailben, az intézmény által meghatározott módon) az adott intézmény részére a visszavonási vagy adatmódosítási szándékát.

Az adatok módosítását az intézmény a KRÉTA felületén a kérés alapján elvégzi. Amennyiben a szülő visszavonja gyermeke jelentkezését, ennek következményeként a BÁI felületen az  iskola a benyújtott jelentkezésre a szülő kérése alapján elutasító határozatot hoz, és az intézmény saját rendszerében a gyermek adatait a „Beiratkozás visszavonva” státuszba állítja.

Ezen műveletek elvégzését követően Ön ismét be tudja nyújtani gyermeke jelentkezését  egy másik iskolába.

Amennyiben Ön nem a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti körzetes iskolába íratná be a gyermekét, akkor is meg kell adnia a kötelező felvételt biztosító általános iskola nevét és címét is a jelentkezése során.

Akár körzetes, akár nem körzetes iskolába kívánja beíratni gyermekét, mindenképpen jelentkeznie kell a körzetes általános iskolánál, amely jelentkezés a fent jelzett online módon vagy személyesen történhet meg.

Az online beiratkozás esetén a beiratkozáshoz szükséges eredeti dokumentumok bemutatására a 2021/2022. tanév első napjáig (2021. szeptember 1.) kerülhet sor.

A beiratkozás adatainak felvétele indokolt esetben, a beiratkozást lefolytató iskola által szabályozott módon, személyesen is megtörténhet 2021. április 15-én és 16-ána járványügyi veszélyhelyzet miatt megkövetelt egészségügyi szabályok szigorú betartása mellett

Ez a következőképpen alakul iskolánkban:

A következő telefonszámokon: 06-24/ 512-210 és a 06-30/850-0280 előzetes időpont egyeztetést követően személyesen is be lehet íratni a gyermekeket a kötelező járványügyi szabályok betartása mellett.

Egyszerre egy hozzátartozó tartózkodhat az épületen belül, maszk és a kézfertőtlenítő használat kötelező!

Természetesen aki szeretné, az elektronikus úton keresztül is megteheti ezt a www.thurysuli.hu honlapon a KRÉTA ikonra kattintva.

A fentiek után, akár online, akár személyesen történt a jelentkezése az iskolába, a körzettel nem rendelkező általános iskolai osztályok tekintetében, továbbá a körzettel rendelkező iskolákba jelentkező, nem körzetes gyermekek esetében egyaránt legkésőbb 2021. április 23-ig döntenek a gyermekek felvételéről és ezután küldik el a tájékoztatásukat Önnek.

A beiratkozási eljárás során vagy annak lezárása után legkésőbb két héten belül Önnek nyilatkoznia kell arról, hogy gyermeke számára hit- és erkölcstan vagy etika órát választja. A hit- és erkölcstan tantárgy választása esetén meg kell jelölnie, hogy melyik egyház hit- és erkölcstan oktatásának megszervezését kéri majd gyermeke számára. Az iskola a hit- és erkölcstan oktatással kapcsolatos, az egyházaktól kapott információkat feltünteti a honlapján.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, adatok megadása kapcsán Ön segítséget kérhet a gyermeke óvodájától – óvoda OM azonosítja, gyermekük oktatási azonosítója tekintetében.

Természetesen iskolánk fenntartója, a Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ is rendelkezésre áll a körzetes iskolákkal kapcsolatos információk, az online vagy a személyes beiratkozás rendjével kapcsolatos kérdések esetén.

(https://kk.gov.hu/elerhetoseg-szigetsz)

https://www.oktatas.hu/kozneveles/egyeni_tanuloi_munkaren

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kulfoldre_tavozas_bejelentese

https://kk.gov.hu/hirek-szigetszentmiklosi

https://www.oktatas.hu/kozneveles/igazolvanyok/diakigazolvany/mo_diakigazolvany_igenyles

________________________________________________________________

Újabb információ – digitális oktatás

Tisztelt Szülők!

A digitális oktatással kapcsolatosan megjelent az EMMI 17/2021.(III.5.) határozata.

Az alábbi linken és a mellékletben is olvasható:

Húsvétig tantermen kívüli, digitális munkarendben folyik az iskolai nevelés-oktatás, és az óvodákban rendkívüli szünet lép életbe. Az iskolák és az óvodák a tavaszi szünetet követően nyitnak a Kormány döntése alapján. A tavaszi szünet az iskolákban a tanév rendje szerint, 2021. április 1–6. között lesz. A fenti intézkedések részletszabályait tartalmazó EMMI-határozat, továbbá a korábban kiadott Intézkedési terv, valamint a felkészülést segítő módszertani ajánlás a hivatkozásokra kattintva érhető el.

_________________________________________________________________

Iskolabezárás

Tisztelt Szülők!A kormány március 8-án életbe lépő intézkedései iskolánkra is hatással vannak. Minden fontos, ezzel kapcsolatos információt a következő napokban a vezetőség meg fog osztani Önökkel a szokásos formában. Addig is köszönjük türelmüket, és kérjük, hogy kizárólag az intézmény vezetősége által megosztott információkból tájékozódjanak.

Köszönjük! Iskolavezetés

_________________________________________________________________

Tisztelt Szülők!                                                         

Tájékoztatjuk Önöket, hogy megnyílt a tanköteles korú gyermekek általános iskolai tanulmányai megkezdésének egy évvel történő elhalasztására vonatkozó kérelmek benyújtására szolgáló felület, amely az alábbi linken elérhető:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/tankotelezettseg/tankotelezettseg_halasztasa

https://www.oktatas.hu/kozneveles/tankotelezettseg/tankothal_kapcs_kerelmek/

A 2021/2022. tanév vonatkozásában a kérelmeket 2021. január 1. napjától 2021. január 15. napjáig lehet benyújtani.

_________________________________________________________________

Tisztelt Szülők!

Mint Önök előtt is ismeretes a tanév rendje szerint a központi írásbeli vizsgákat országosan egységesen az alábbi időpontokban kell megszervezni:

– a 8 és a 6 évfolyamos gimnáziumokba, valamint a 9. évfolyamra és az Arany János Tehetséggondozó Programba jelentkezők számára 2021. január 23-án (szombat) 10 órától,

– a pótló írásbeli vizsgát a 8 és 6 évfolyamos gimnáziumokba, továbbá a 9. évfolyamra, valamint az Arany János Tehetséggondozó Programba jelentkezők számára 2021. január 28-án (csütörtök) 14 órától

Tájékoztatom Önöket, hogy az Oktatási Hivatal honlapján elérhető az emberi erőforrások miniszterének 16/2020. (XII.04.) EMMI határozata, amely a veszélyhelyzetre tekintettel a középfokú iskolákba történő felvételi eljárás szabályairól szól.

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/beiskolazas/2020/16_2020_EMMI_hatarozat_kozepfoko_isk_felveteli.pdf

Kiemelném, hogy az EMMI határozat további pótnap biztosításáról is rendelkezik, melynek időpontja 2021. február 5. (péntek) 14 óra /A pótnapra történő jelentkezés eljárásrendjét,  határidejét részletezi a határozat./A középfokú felvételi eljárás központi írásbeli vizsgáinak megszervezése során, az egészségügyi hatóságok állásfoglalásai alapján javasoltan alkalmazandó biztonsági intézkedések szintén elérhetők az OH honlapján:

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/beiskolazas/2020/egeszsegugyi_ajanlasok_20201021.pdf

 ____________________________________________________________

Értesítjük a tanulóifjúságot, hogy a járványügyi szabályok szigorodása miatt

2020.október 1-től minden, iskolába belépő személynek ellenőriznünk kell, fizikai érintkezés nélkül a testhőmérsékletét.

Ezt a feladatot iskolánk dolgozói végzik.

Kérjük, hogy ellenőrzés nélkül senki se lépjen az épületbe.

Továbbra is kötelező a szájmaszk használata a közösségi helyiségekben és a naponta többszöri kézmosás és fertőtlenítés.

_________________________________________________________________Tisztelt Szülők!

Az alábbi linken megtekinthető az Adatkezelési Tájékoztató javított változata.

Adatkezelési-TÁJÉKOZTATÓ cím változás

_________________________________________________________________

Tisztelt Szülők!

Az alábbi linken megtekinthető a Járványügyi készültség idején alkalmazandó eljárás rendünk:

Járványügyi készültség idején alkalmazandó eljárásrend Makád ÁI.

_______________________________________________________________

Tisztelt Szülők!

Magyarország területén állandó lakóhellyel rendelkező magyar állampolgár 3. életévének betöltése napjától, 18. életév betöltésének napjáig, az általános gyermek- és ifjúsági balesetbiztosításról szóló 119/2003. (VIII. 14.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet) értelmében, meghatározott balesetbiztosítási szerződéssel rendelkezik.

A fenntartásunkban lévő nevelési-oktatási intézményekben 2020.január 1 .napját követően bekövetkezett tanuló és gyermekbaleseteket gyermekbalesetekkel kapcsolatos bejelentéseket az UNIQA Biztosító Zrt. fogadja és rendezi, a vonatkozó tájékoztatás az alábbi helyen már elérhető:

https://www.uniqa.hu/altalanos-gyermek-es-ifjusagi-balesetbiztositas

Hogyan jelentheti be szolgáltatási igényét?

Szolgáltatási igényét

 • e-mailben (diakbiztositas@uniqa.hu ),
 • faxon (+36 1 2386 060),
 • postai úton (1134 Budapest, Róbert Károly körút 70-74.), és
 • személyesen az ügyfélszolgálati irodákban jelentheti be a kitöltött Szolgáltatási igénybejelentő dokumentum segítségével.

További információt nyitvatartási időben az UNIQA Biztosító Call Centerén keresztül (a következő telefonszámokon: +36-1/20/30/70/544-5555) kaphat, illetve a 24 órán át hívható információs vonalon a következő telefonszámon: +36 1 238-6099.

Letölthető dokumentumok:

 Szolgáltatási igénybejelentő

________________________________________________________________

Kedves Szülők!

Az idei tanév hagyományosan, ám a koronavírus-járvány terjedésére tekintettel megelőző és védekező intézkedések mellett kezdődött meg.

A járványügyi készültségre tekintettel kiadott Intézkedési Terv alapján kérjük az alábbiak fokozott betartását:

 • A nevelési-oktatási intézményeket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló látogathatja.
 • Amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, a Nemzeti Népegészségügyi Központ aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak az orvosi vizsgálatról. Bővebb tájékoztatás az alábbi honlapon található: https://www.nnk.gov.hu/
 • A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van.
 • Az a gyermek, tanuló, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, a háziorvos, a kezelőorvos igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel mehet újra az intézménybe.
 • Hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi megfigyelést feloldó határozatot szükséges bemutatni.

Mindannyiunk elemi érdeke a megfelelő védekezés és megelőzés.

Köszönjük együttműködésüket!

________________________________________________________________A diákigazolvány igénylése

Diákigazolványt az iskola bármely tanulói jogviszonnyal rendelkező általános iskolai, vagy gimnáziumi tanulója igényelhet.

A diákigazolványok igénylésének és elkészítésének a folyamata a következő:

 • Valamely okmányirodában el kell készíttetni a fényképes diákigazolvány adatlapot. Ez az eljárás díjmentes.

Az adatlap elkészítéséhez az alábbi dokumentumokat kell bemutatni:

– a tanuló születési anyakönyvi kivonata vagy személyi igazolványa (ha van)

– a tanuló lakcímkártyája

 •  A fényképes adatlapot az iskola titkárságán kell benyújtani Keneseiné Bencze Martina iskolatitkárnál. Az igénylés díjmentes.
 • Az iskola az adatok ellenőrzése után elektronikus úton, a „diákigazolvány igénylése” c. nyilvántartó rendszeren keresztül továbbítja a megrendelést az Oktatási Hivatalnak.
 • Az Oktatási Hivatal az elkészült igazolványt az iskola címére postázza.
 • A diákigazolvány iskolai igénylése és kézhez vétele között általában 2-3 hét elteltére lehet számítani.

A késedelmes diákigazolvány postázás okai a következők lehetnek:

 • A tanuló a valóságban nem azon a lakcímen lakik, amely az okmányain szerepel.
 • A tanuló adataiban változás történt, de nem jelentették be az iskolában, így a tanuló-nyilvántartó rendszerben még az elavult adatok szerepelnek.

A késedelmes postázást megelőzendő pontos adatok közlését, ill. változás esetén a változás bejelentését kérjük.

_______________________________________________________________

Tisztelt Szülők!

Az alábbi linkre kattintva tájékozódhatnak a gyermek felügyelettel kapcsolatos tudnivalókról.

http://kk.gov.hu/tajekoztatas-gyermekfelugyeletrol

Kérjük, hogy amennyiben igény merül fel azt a következő telefonszámokon jelezni szíveskedjen!

telefonszámok: 06-24/512-210  vagy 0630-850-0280

e-mail cím: makadiskola@gmail.com

Az intézmény vezetése hétfőtől – csütörtökig 8 órától 16 óráig, pénteken pedig 8 órától – 14 óráig az intézményben tartózkodik.

_______________________________________________

Egyéni Munkarend..

Tisztelt Szülők!

Mint ismeretes ha a tanuló egyéni adottsága, sajátos helyzete indokolja, és a tanuló fejlődése, tanulmányainak eredményes folytatása és befejezése szempontjából előnyös, a tankötelezettség teljesítése céljából határozott időre egyéni munkarend kérelmezhető. A szülő, nagykorú tanuló esetén a tanuló a kérelmet a tanévet megelőző június 15-éig nyújthatja be a felmentést engedélyező szervhez. Ezen időpontot követően csak abban az esetben nyújtható be kérelem, ha a tankötelezettség iskolába járással történő teljesítését megakadályozó körülmény merül fel.

Az Oktatási Hivatal által kiadott részletes tájékoztatót az alábbi linken olvashatják el:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozerdekuadatok/!Kozerdeku_adatok/oh.php?id=egyeni_munkarend

_______________________________________________________________

ADATBIZTONSÁGI KÉRDÉSEKRŐL…

Kedves Diákok!

Figyelmetekbe ajánljuk a Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ adatbiztonsági kérdésekről és a Zoom alkalmazásról szóló tájékoztató kiadványait, amiket a képre kattintva teljes terjedelmükben olvashatjátok.

ADATKEZELÉS A DIGITÁLIS VILÁGBAN DIÁKOKNAK

ZOOM alkalmazás

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Adatkezelési tájékoztató a tantermen kívüli, digitális munkarendben való részvétel során megvalósuló adatkezelésről .

Adatkezelési TÁJÉKOZTATÓ digitális távoktatáshoz


Tisztelt Szülők! Kedves Diákok!

Tavaszi szünet időpontja: 2020.04.09-2020.04.14-ig tart.

A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. április 8. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2020. április 15. (szerda).

_____________________________________________________________

Kedves Szülők!

Rövidesen megkezdődik a beiratkozás a  következő (2020/2021-es) . Mellékletben megtalálhatják az ezzel kapcsolatos legfontosabb információkat, feladatokat, melyeket a jelenleg kialakult koronavírusos helyzetben nagyon fontos betartanunk!

Szeretettel várunk mindenkit aki úgy dönt, hogy bennünket választ!

Tájékoztatás Szülőknek

Hit-_és_erkölcstan_oktatás_nyilatkozata_2020

Tv.képviselő nyilatkozat

Nemzetiségi nyilatkozat (1)

E-ügyitézéssel beiratkozás

KRÉTA_adatfeltöltés

________________________________________________________

Tisztelt Szülők!

A koronavírus járvánnyal összefüggésben kihirdetett vészhelyzetre, valamint az elmúlt napok eseményeire tekintettel az alábbiakban tájékoztatjuk Önöket az aktuális eljárásrendről: A koronavírus járvány terjedése miatt a kormány az iskolákban a tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetéséről döntött. Fontos hangsúlyozni, hogy ez nem rendkívüli szünet, hanem az oktatás módjának megváltoztatása, amely továbbra is biztosítja a tanulók számára a tanulás Alaptörvényben rögzített lehetőségét.

 Az új munkarendben a tanulók részére TILOS az intézmények oktatási célú látogatása!

A tanulási folyamat részleteiről a következő héten tájékoztatást fogunk adni, ezért kérem, hogy fokozottan figyeljék az intézményi kapcsolattartás csatornáit (e-mail, KRÉTA e-napló)!

A tantermen kívüli digitális munkarend időtartama alatt a tanulók lehetőleg kerüljék a nagyobb csoportos találkozásokat, közös programokat! Felügyeletüket a szülők, családok, szomszédok bevonásával kis csoportokban célszerű megszervezni. A gyermekek felügyeletét nem javasolt nagyszülőkre bízni, hiszen ők a legveszélyeztetettebbek. Amely gyermek felügyelete másként nem oldható meg, azon gyermekek esetében a kiscsoportos iskolai felügyelet megszervezéséről a Tankerületi Központ gondoskodik.

A gyermekek étkeztetésének megszervezése az önkormányzatok feladata. Kérjük, hogy az étkezéssel kapcsolatos igényüket 2020. március 16-án 1000 óráig az iskola telefonszámán (24-512-210) jelezzék! Az étkeztetés technikai lebonyolításáról az igények függvényében később adunk tájékoztatást.

Kérjük, hogy az indokolatlan pánik elkerülése érdekében csak a hivatalos, kormányzati tájékoztató oldalon (https://koronavirus.gov.hu) szereplő információkat vegyék figyelembe, illetve keressék az osztályfőnököket és az intézmény vezetőségét!

Mindannyiunk elemi érdeke, hogy a fertőzést megelőzzük, éppen ezért folyamatos és nagy fokú odafigyelést kérünk mindenkitől!

___________________________________________________________

2020-2021-es tanév körzethatárok

Tisztelt Szülők!

Az általános iskolai körzethatárok az alábbi linken megtekinthetők:

http://kk.gov.hu/altalanos-iskolai-felveteli-korzethatarok-2020-21-tanevben
_______________________________________________________

_____________________________________________________________

Általános gyermek- és ifjúsági balesetbiztosítás

https://www.uniqa.hu/altalanos-gyermek-es-ifjusagi-balesetbiztositas

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Tisztelt Szülők! Kedves Érdeklődők!

Szeretettel meghívjuk Önöket a december 9-én és 16-án hétfőn reggel 8 órakor kezdődő adventi gyertyagyújtásra.

_____________________________________________________________

Tisztelt Szülők! Kedves Gyerekek!

December 6-án délelőtt 10 órakor ellátogat hozzánk a Mikulás. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

_____________________________________________________________

Kedves Szülők!

Oktatási Hivatal által kiadott “Beiskolázási tájékoztató az általános iskolába” című levelet, melyből a gyermek tankötelezettségének megkezdésével kapcsolatban 2020. január 1-jével hatályba lépő jogszabályi változásokról és a szülőket érintő fontosabb tudnivalókról kapnak tájékoztatást.

Tájékoztató.pdf

_____________________________________________________

Tisztelt Szülők!

Fogadó óra: 2019. november 20-én 17-18 óráig.
Mindenkit szeretettel várunk!

_____________________________________________________________

Tisztelt Szülők! Kedves Gyerekek!

Pályaorientációs szülői értekezlet : 2019. november 14-én 17 órától Szigetbecsén az iskolában.

_____________________________________________________________

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket a diákigazolvány igénylésének menetéről:

Először az okmányirodába kell menni a gyermekkel (szülő személyes jelenléte, mindkettőjük személyigazolványa és lakcímkártyája szükséges) és NEK adatlapot kell csináltatni. Az NEK adatlapot és a lakcímkártya másolatát az intézmény irodájában kell leadni. Az ügyintéző indítja el elektronikus úton az igénylést, ami ingyenes. A diákigazolványt az intézményben kapja meg a gyermek kb. 2-3 hét a postázási idő. A diákigazolvány elkészültéig egy igazolást (ún. Ideiglenes diákigazolványt) lehet kérni, ha szükséges.Előfordulhat rendszer hiba, ami késlelteti a kártya kézhezvételének az idejét.

Ügyintéző: Keneseiné Bencze Martina

telefonszám: 0624-512-210

e-mail: titkarsag@thurysuli.hu

______________________________________________________________

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság adatvédelmi tisztviselője:

dr. Gyürki-Thomann Anikó,

elérhetőség: aniko.gyurki-thomann@kk.gov.hu

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Tisztelt Szülők!

Az Oktatási Hivataltól az alábbi levelet kaptuk:

Mellékelten megküldjük Brassói Sándor köznevelési elnökhelyettes úr tájékoztató levelét a 2019. szeptember 1. napjától a magántanulói státusz helyébe lépő “egyéni munkarenddel” kapcsolatos tudnivalókról.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az ügymenet gyorsítása érdekében – amennyiben megoldható – javasolt a kérelem űrlap elektronikus kitöltése, kinyomtatása és aláírást követő beküldése. Az elektronikus kérelmek a mellékelt levélben is megjelölt https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozerdekuadatok/!Kozerdeku_adatok/oh.php?id=egyeni_munkarend direkt linken érhetik el.

Együttműködésüket köszönjük!

_____________________________________________________________

 
A Magyar Közlöny 2019. július 3-i számában megjelent a 2019/2020-as tanév rendje. Az alábbi linkre kattintva tájékozódhatnak a fontosabb időpontokról.

https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/c6c1e8b9e079731e5b84a1760706c5790b…

_____________________________________________________________

Tanulóink Szlovákiai kirándulásáról készült beszámolót itt tekinthetik meg:

Határtalanul.doc

__

____________________________________________________________

Tisztelt Szülők!

A középfokú felvételi eljárással kapcsolatos információk az alábbi linken érhetők el:

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/beiskolazas/2019/Kifir_altisk_jelentkezo_tajekoztato_2019_2020_190917.pdf

______________________________________________________________

Tisztelt Szülők!

ORFK által készített segélyhívószámok rendeltetésszerű használatával kapcsolatos tájékoztatót itt olvashatják: segelyhivo.pdf